សហគមន៍តែងតែជាកម្លាំងស្នូលរបស់ Tor។ ក្នុងស្មារតីនេះ ពួកយើងបានបង្កើតកម្មវិធីសមាជិកភាពរបស់គម្រោង Tor ។ គោលដៅរបស់ពួកយើងគឺដើម្បីកសាងទំនាក់ទំនងគាំទ្ររវាងអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ និងផ្នែកឯកជនរបស់យើង ដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់យើង ឬ ចង់គាំទ្របេសកកម្មរបស់យើង។

ក្លាយជាសមាជិកម្នាក់

Join the Tor Project Membership Program and demonstrate your commitment to privacy online and become more deeply involved in the Tor community. Email us at giving@torproject.org to get started.

សមាជិក Shallot Onion

Mullvad VPN

"Contributing to communities and organizations that really strive to improve privacy and integrity online is important for Mullvad. Unfortunately, there are very few. Those that understand privacy, actively work to improve anti-fingerprinting and to protect users against more advanced attacks are even fewer. We believe that the Tor Project is one such organization. We share their values when it comes to human rights, freedom of expression, anti-censorship and online privacy."

សមាជិក Vidalia Onion

សមាជិក Green Onion

បង្ហាញការគាំទ្ររបស់អ្នកចំពោះភាពឯកជនលើអុីនធឺណេត

នៅពេលដែលស្ថាប័នរបស់អ្នកចូលរួមកម្មវិធីសមាជិកភាពរបស់គម្រោង Tor អ្នកកំពុងបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នកចំពោះភាពឯកជនតាមអ៉ីនធឺណេត និងគាំទ្រដល់ភាពរហ័សរហួន និងការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីរបស់ Tor ។ ជាការតបស្នង អ្នកក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏ជិតស្និទ្ធនៃសហគមន៍របស់យើងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាក់លាក់ចំនួនបី៖ ការចូលទៅកាន់ក្រុមអ្នកប្រឹក្សាគំនិតរបស់យើង ដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការបញ្ចូល Tor ទៅក្នុងផលិតផលរបស់អ្នក ការដាក់បញ្ចូលក្នុងការសន្ទនា និងការប្រជុំផ្តាច់មុខជាមួយក្រុមគម្រោង Tor ដើម្បីស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនៅ Tor និងការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៃសមាជិកភាពរបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយជាសមាជិក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ giving@torproject.org.

កម្រិតសមាជិកភាព

កម្រិតសមាជិកភាពខុសគ្នានៅក្នុងកម្រិតនៃការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈរបស់ពួកគេ។ មិនថាកម្រិតនៃការរួមចំណែករបស់អ្នក សមាជិកទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សហគមន៍ដូចគ្នា៖ ការចូលទៅកាន់ក្រុមអ្នកប្រឹក្សាគំនិតរបស់យើង ដើម្បីជួយបញ្ចូល Tor ទៅក្នុងគម្រោងរបស់អ្នក និងការដាក់បញ្ចូលក្នុងការសន្ទនា និងការប្រជុំផ្តាច់មុខជាមួយក្រុមគម្រោង Tor។ នៅ Tor យើងចូលចិត្តខ្ទឹមបារាំងទាំងអស់ ប៉ុន្តែខ្ទឹមក្រហមមានរស់ជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេ!

សមាជិក Shallot Onion

≥ $100,000 ក្នុងមួយឆ្នាំ

និមិត្តសញ្ញាអង្គការរបស់អ្នក ភ្ជាប់ទៅគេហទំព័ររបស់អ្នក រួមជាមួយនឹងសម្រង់ពាក្យពីស្ថាប័នរបស់អ្នកអំពីការលើកទឹកចិត្តរបស់អ្នកក្នុងការចូលរួមកម្មវិធីសមាជិកភាព ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រកម្មវិធីសមាជិកភាពរបស់យើង។ យើងក៏នឹងចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម ព្រឹត្តិការណ៍ និងយន្តការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទៀតផងដែរ។

សមាជិក Vidalia Onion

$50,000 - $99,999 ក្នុងមួយឆ្នាំ

និមិត្តសញ្ញាស្ថាប័នរបស់អ្នកភ្ជាប់ទៅវេបសាយរបស់អ្នក ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រកម្មវិធីសមាជិកភាពរបស់យើង។ យើងក៏នឹងចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផងដែរ។

សមាជិក Green Onion 

$10,000 - $49,999 ក្នុងមួយឆ្នាំ

ឈ្មោះស្ថាប័នរបស់អ្នកភ្ជាប់ទៅវេបសាយរបស់អ្នកវិញ ត្រូវបានបង្ហាញនៅលើទំព័រកម្មវិធីសមាជិកភាពរបស់យើង។

សហគមន៍ គឺជាបេះដូងនៃកម្មវិធីសមាជិកភាពគម្រោង Tor ហើយសមាជិករបស់យើងយល់ព្រមចូលរួមជាមួយសហគមន៍របស់យើង។ ដូច្នេះ សមាជិកយល់ព្រមគោរពតាម ក្រមសីលធម៌, កិច្ចសន្យាសង្គម និង Statement of Values របស់យើង។